โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 2 4 5 ในวันที่ 27 – 28 มกราคม 2567 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบความคืบหน้าของนักเรียนในเรื่องการเรียน พฤติกรรมที่อยู่ในโรงเรียน โดยจัดขึ้นที่หอประชุมและได้แยกย้ายพบครูประจำชั้นตามห้องเรียนของนักเรียน