โรงเรียนหญิงชื่อดังนามว่า "ศรียานุสรณ์"
วิสัยทัศน์ “สร้างนวัตกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต บนพื้นฐานความเป็นไทย ภาคภูมิใจในตนเอง”

นักเรียน

Previous slide
Next slide

การรับสมัครนักเรียน

Previous slide
Next slide

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลงานนักเรียน

ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระฯ

ภาพกิจกรรมกลุ่มงาน

FANPAGE กสร.และงานภายในโรงเรียน

ผู้บริหาร
0
ครูผู้สอน
0
จำนวนเจ้าหน้าที่
0
จำนวนนักเรียน
0
Copyright © 2024 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี ที่อยู่หน่วยงาน : เลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-311225 โทรสาร : 039-301691 E-Mail : siyanuson2010@gmail.com

FANPAGE