ลูกจ้างประจำ

1

นางศกุนตลา       มาฆะสิทธิ์

2

นายบุญธรรม      คงรอด

3

นายกฤษฎา       ฤกษ์เวียง

 

ลูกจ้างชั่วคราว ( เจ้าหน้าที่)  

1

นายฐิติคุณ        พระกลาง

2

นางสาวมณฑิยา    ปาณศรี

3

นางสาวสุรีย์      สระมณี

4

นายธนกร        ทองใบ

5

นางสาวศศิวัณย์    ยินดีเจริญ

6

นางสาวพาฝัน      ปัญญรักษ์

7

นางสาวณัฐธิดา    บุญคง

8

นางศศินิภา       ทองใบ

9

นางเบญจา      ไทยยินดี

10

นางสาวมัชฌญาติ์   หวลถนอม

11

นางสาวกมลวรรณ  สกุลไทยวาริน

12

นางสาวชฎินทร      วงษ์รัตน์

13

นางสาวจารุนันท์     บุญเส็ง

 

ลูกจ้างชั่วคราว

1

นางรุ่งทิวา       จันทรัตน์

2

นางบุญมา        สาระเกษ

3

นางรัตนียา      จันทร์ตะเคียน

4

นางสาวยุพิน         เกาะลอย

5

นางสาวอรวรรณ    สีหะวงษ์

6

นางสมหมาย       ชินพงษ์

7

นางสาวสายฝน    ก้านแก้ว

8

นางสาวหทัยรัตน์   อภัยภักดิ์

9

นางน้ำหวาน        บุญมา

10

นายเสมอ         เทียนศรี

11

นายอำพล       ทรัพย์จันทร์

12

นางลภัสรดา     เสริมสุข

13

นางสาวเกษตรา    สัญญากรณ์

14

นางสาววัชรา      สัญญากรณ์

15

นางสุดาวัลย์       คำอ่อนศรี

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)

1

นายภวัต          เเทียนศิริ

2

นายวสุรัตน์     หัวดอน

3

นายบุญถึง       บุญศิริ

 

              พนักงานขับรถ 

1

นายสมบัติ       สาตราคม  

2

นายพจน์เกษม     อินทิพย์