เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)

1

นายภวัต          เเทียนศิริ

2

นายวสุรัตน์     หัวดอน

3

นายบุญถึง       บุญศิริ

 

ลูกจ้างชั่วคราว

1

นางรุ่งทิวา       จันทรัตน์

2

นางบุญมา        สาระเกษ

3

นางรัตนียา      จันทร์ตะเคียน

4

นางสาวยุพิน         เกาะลอย

5

นางสาวอรวรรณ    สีหะวงษ์

6

นางสมหมาย       ชินพงษ์

7

นางสาวสายฝน    ก้านแก้ว

8

นางสาวหทัยรัตน์   อภัยภักดิ์

9

นางน้ำหวาน        บุญมา

10

นายเสมอ         เทียนศรี

11

นายอำพล       ทรัพย์จันทร์

12

นางลภัสรดา     เสริมสุข

13

นางสาวเกษตรา    สัญญากรณ์

14

นางสาววัชรา      สัญญากรณ์

15

นางสุดาวัลย์       คำอ่อนศรี