นายธนาชัย บุญนาศักดิ์
ประธาน กสร.

นางสาวสุนันทา โภชเจริญ

นายพันธศักดิ์ โพธิเกษม

นายโชคพิสิฐ  สุดแท้

นางสาวชลธิชา  เฉลิมบุญ

นางจิรรัชช  แสงสว่าง

นางสาวปารภา ยุระพันธ์

นายณรงค์ จันทะภา

นายอานนท์  แสนสง่า