นางช่อผกา บุญมี
ประธาน กสร.

นางศิวพร สุขวังไทร

นางสาวกัลยารัตน์ สุทธิ

นายจิรวัฒน์  เนียมสอน

นางสาวธนพร พุ่มพวง