นางจรีรัตน์ เจริญสรรพพืช
ประธานกลุ่มสาระฯ

นางวาสนา โอชนานนท์

นางใกล้รุ่ง เจิมสุวรรณ

นางสาวปรียานุช นิยมชาติ

นางสาวเรณุกา ประสงค์ดี

นายประสพ สุขสบาย

นายณัฐวัฒน์ ฉัตรศิริยิ่งยง 

นางสาวจิรัชญา  นวนกระโทก

นางสาวพันตากานต์ จีนกุล