นางพเยีย โพธิเกษม
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวนาถยา คงขาว

นางสาวสุภาพร เพิ่มพูล

นางสาวปวีณา อยู่สวัสดิ์