วิสัยทัศน์

“สร้างนวัตกร ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต บนพื้นฐานความเป็นไทย ภาคภูมิใจในตนเอง”

พันธกิจ

  1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นนวัตกร
  2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
  3. เสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในตนเองบนพื้นฐานความเป็นไทย
  4. พัฒนาโรงเรียนเครือข่าย