นางสาวเพชรประภาร์ ชุมสาย
ประธาน กสร.

นางกชกร มิ่มกระโทก

นางสาวศิริลักษณ์ ญานสังวรชัย

นางสาวพิชญ์สินี นิจสุข

นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งโรจน์

นางสาวสุภาวดี หนูชู

นางสาววันทนี กุลสวัสดิ์

นายฉัตรชัย  สิงห์คราญ

นายณรงค์ชัย  ละออภักตร์

นายอลงกต หรี่จินดา

นายปรัชญา  สังขวนิช

นางสาวปณิดา ศรีโสภา

นางสาวสุดารัตน์ อุนาพันธ์