นางวิลาวัลย์ ศุภพร
ประธาน กสร.

นางกรวิกรานต์ เจริญพวก

นายทรงศักดิ์ คำพะแย

นางสุนันท์ ชวาลารัตน์

นางวรรณา เพิ่มผล

นางรัศมี เนตรสมานนท์

นางวรรลา ศรีศรทอง

นางสาวภชิสา หอมเจริญ

นายยอดรัก เชียงใหม่

นางสาวดวงกมล เอี่ยมสกุล

นางสาวอัมรา แดงตนุ

นางสาวพัชรี แถวเนิน

นางสาวมนัทยา สายบัว

นางสาวทิพวัลย์ วัชรกุลศิริศักดิ์

นางอภิญญา จันขยาย

นายวัฒนา หงษาพล

นางสาวสุภาภรณ์ กุฎีพันธ์

นางสาววรรณา สิทธิเดช

นางสาวเกศินี ริมราง

นายพุทธชาติ  บัวจันทร์

นางวาสนา จั่นทรัพย์

นายอนิรุทธ์ จันทร

นายตรรก จันทวิสูตร