อัตลักษณ์

รักเรียนรู้ คู่ทำดี

เอกลักษณ์

สะอาด มารยาทงาม เลิศล้ำวิชาการ