นางสาวยุวดี แก้วสอน
ประธาน กสร.

นางสาวศิริกาญจน์ เรืองเดช

นางสาวณิชาภา ชนะชัยรุ่งกมล

นางสาวณิชชากร สร้อยระย้า

นางกฤษณา วงษ์สำราญ

นางอัจจิมา อินธรปภัสร์

นางสาวอรัญญา  ผลจิตต์

นางสาวบุษยา จันทร์ขจร

นางสาววราลักษณ์ จังอินทร์

นางสาวสุฆลธา อินทเจริญ

นายอภิเดช  แสงหงษ์

นายสุรเชษฐ์ ประมงศิลป์เจริญ

นางปาณิศา  เสียงหาญ

นางสาวสุทญา  อร่ามรัตน์

นางสาวธนาวรรณ เอี่ยมสอาด

นางสาวจุฑารัตน์ ไกรยราช

นางสาววราภรณ์ ศรีสมพงษ์

นางสาวศศิธร  เพชรนิล

นางสาวจิราพรรณ แก้วตาด

นางสาวสุพัตรา  คงคาสุริยฉาย

นางสาวกนกพร  เถาว์รินทร์

นางสาวสิดารัศมิ์  รักษาพรต