ว่าที่ร.ต.หญิงจิดาภา เมธากุล
ประธาน กสร.

นางทองใบ สารจันทร์

นางสุทธิลักษณ์  เบ็ญจมาศ

นายประสิทธิ์ สุนา

นางสาวปิยะชนก  นามทอน

นางสุจิตรา เมฆเวียน

นายเชิดชาย  สารจันทร์

นางสาวไพเราะ คณะพูล

นางสาวมานิดา  พูลวงษ์

นางสาวบุศรินทร์  สุขพัฒน์

นายสมพร พ่อเพียโคตร

นายพิสุทธิ์ เฮมสกุล

นางสาวอำพร  ศรีครินทร์

นางสาวรุจิลักษณ์  ปัทมนาวิน

นายธีรยุทธ์ นิจสุข

นางสาวธันยภรณ์  วงษ์ษา

นางสาวสุรัญญา  ผลพุฒ