คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี วันที่22 กันยายน 2566 โดยมีคณะผู้บริหารและครูให้การต้อนรับ