กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันที่ 4 ก.พ. 67