การแข่งขันสารานุกรมไทยหัวข้อการวาดภาพนกปลาผีเสื้อนิยามสีสันของสรรพสัตว์
1.เด็กหญิงญนันทร์ชกาญจน์ คุณากรการุณย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และไปเข้าแข่งขันต่อระดับประเทศ ได้รับเงิน 1,500 บาทและโล่เกียรติบัตร
2.เด็กหญิงสุวภัทร บุญทวี รางวัลที่ 5 ได้รับเกียรติบัตร
3. เด็กหญิงมินตรา ศักดิวรพงษ์ เข้าร่วมการแข่งขัน
ครูผู้ฝึกซ้อมครูโชคพิสิฐ สุดแท้ และ ครูอานนท์ แสนสง่า จัดโดยสโมสรไลอ้อนสากลภาค 3104