ยินดีกับนางสาวพิชญาภา ปัดโถม นักเรียนระดับชั้นม.5/15
เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปี 2567
จากนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี วันที่ 28 มีนาคม 2567