ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ที่ได้เป็นตัวแทนไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย กับการประกวดแข่งขันในเวทีนานาชาติ
“2023 PowerTech Youth STEAM Competition”
ที่จัดขึ้น ณ ประเทศไต้หวัน และได้รับรางวัล Special Awards 
โดยนักเรียนและคุณครูที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วย
1. ด.ญ.วีร์สุดา ประกอบกิจ ม.2/10
2. ด.ญ.เพ็ญนรินทร์ งามมี ม.2/10
3. ด.ญ.ทักษอร สรณะ ม.3/3
4. ด.ญ.พริมา ลือชาชาญวิทย์ ม.3/9
คุณครูที่ปรึกษา
1. ครูจิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์
2. ครูเรณุกา ประสงค์ดี