“ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank)  22 พฤศจิกายน 2566 ธนาคารออมสิน สาขาจันทบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank) กับ โรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยมี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราด นายปรีดี โสโป ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU ในครั้งนี้ ณ ห้องสารภี โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี