วันที่ 23 พ.ค.67นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อำนวยการโณงเรียนศรียานุสรณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างโรงเรียนศรียานุสรณ์ กับ – อำเภอเมืองจันทบุรี – กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน – สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง จว.จันทบุรี – สาธารณสุขเมืองจันทบุรี – เทศบาลเมืองจันทบุรี – คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรียานุสรณ์ – คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เพื่อระดมสรรพกำลังในการดูแลช่วยเหลือ โดยมีแนวทางในการดูแลนักเรียนให้ได้เรียนรู้ อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อม ทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน และดำเนินการช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไขปัญหา และเยียวยา ฝึกเด็กให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ มีทักษะวิธีการในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงที่ห่างไกลยาเสพติด โดยมี นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียานุสรณ์