คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา 1 มีนาคม 2567