นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เข้ารายงานตัวเพื่อเป็นนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์