ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อม 
โครงการสืบสานตำนานลายสือไทย
เด็กหญิงธนัญญา ทองทิพย์ ม.3/6 เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษา จากนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 
ครูวันทนี กุลสวัสดิ์ (ครูผู้ฝึกซ้อม)