13-15 มกราคม 2567 นักเรียนเนตรนารี ชั้น ม.3 อยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ วัดคมบาง