11-12 มกราคม 2567 โรงเรียนศรียานุสรณ์จัดงานเปิดบ้านวิชาการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย