7 ธันวาคม 2566 วันสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ปี 2566 (นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป) โดยโรงเรียนศรียานุสรณ์จัดให้นักเรียนที่สนใจเข้าสอบทุกปี