ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ สัมพันธ์ กุณวรรณ์ 
ในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 5 กุมภาพันธ์ 2567