4 – 6 มกราคม 2567 นักเรียนยุวกาชาดชั้น ม.3 อยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ วัดคมบาง