แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
O1โครงสร้างหน่วยงานโครงสร้างหน่วยงาน
O2ข้อมูลผู้บริหารข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงานแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8Q&A (ถาม-ตอบ)Messenger Live Chat
O9Social NetworkSocial Network
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณรายปีแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณรายปี
O12รายงานการติดตาม
การดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานการติดตาม
การดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18E–ServiceE–Service
E–Service
E–Service
E–Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24การดำเนินการตามนโยบายการบริหารการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
O31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32การสร้างวัฒนธรรมNo Gift Policyการสร้างวัฒนธรรมNo Gift Policy
O33รายงานผลตามนโยบายNo Gift PolicyรายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
O36แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40
การขับเคลื่อนจริยธรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน