“…ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา
ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีคุณยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา…”

“การไหว้ครู”
เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไทย เพราะครูเป็นผู้ที่ศิษย์ให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี ถือเป็นบุคคลผู้ทำหน้าที่ที่สำคัญต่อประเทศชาติ การไหว้ครู จึงเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ศิษย์สามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ดอกไม้ที่ใช้ในพิธีไหว้ครู
ดอกเข็ม – สติปัญญาเฉียบแหลมคม
ดอกมะเขือ – ความสะอาดบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน
ข้าวตอก – ความมีระเบียบวินัย รู้จักการควบคุมตัวเอง
หญ้าแพรก – ความเจริญงอกงาม

ภาพกิจกรรม