นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 เข้ามอบตัวเพื่อเป็นนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์