โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดอบรมการฝึกใช้ไม้ง่ามระงับเหตุ โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นครูชาย เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดจันทบุรี วันอังคารที่ 30 ม.ค. 67 เวลา 15.10 น ณ ศูนย์กีฬา