โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาให้กับนักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. -29 ก.พ. 2567