เริ่มแล้วกีฬาสีภายในโรงเรียน “กันเกราเกมส์” ปีการศึกษา 2566  ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566