9 กันยายน 2566 พิธีเปิดโครงกาารพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษและเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราด