รางวัลยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา รางวัล IQA AWARD จาก สพฐ. และนายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566