คณะกรรมการชมรมอดีตครูศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

                                                              รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘

 

นายดุษฎี โทบุราณ2.jpg

ผอ.ดุษฎี  โทบุราณ

ประธานชมรม

เลขที่สมาชิก ๐๐๑๓

นางกัญหา วรรณทอง2.jpg

ผอ.กัญหา  วรรณทอง

กรรมการที่ปรึกษา

เลขที่สมาชิก ๐๐๑๙

นายวันชัย ศรีตุลา.jpg

คุณครูวันชัย  ศรีตุลา

รองประธานคนที่ ๑

เลขที่สมาชิก ๐๐๑๐

นายธนา ดุริยะพันธ์.jpg

คุณครูธนา  ดุริยะพันธ์

รองประธานคนที่ ๒

เลขที่สมาชิก ๐๐๑๕

นายชูรัตน์ รัตตะรมย์.jpg

คุณครูชูรัตน์  รัตตะรมย์

เลขานุการ

เลขที่สมาชิก ๐๐๐๙

นางสมหมาย รัตตะรมย์.jpg

คุณครูสมหมาย  รัตตะรมย์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

เลขที่สมาชิก ๐๐๑๒

นางรุจี จรกิจ.jpg

คุณครูรุจี  จรกิจ

เหรัญญิก

เลขที่สมาชิก ๐๐๑๘

นางสาวพนิดา เพิ่มญาณวรรธนะ3

คุณครูพนิดา  เพิ่มญาณวรรธนะ

ผู้ช่วยเหรัญญิก

เลขที่สมาชิก ๐๐๑๗

สุรดา วงษ์ชัยสมร.jpg

คุณครูสุรดา  วงษ์ชัยสมร 

ประชาสัมพันธ์

เลขที่สมาชิก ๐๐๓๐

นางราตรี สมบูรณ์ผล3.jpg

คุณครูราตรี  สมบูรณ์ผล

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

เลขที่สมาชิก ๐๐๐๖

พิกุล--กุลชัย2.jpg

คุณครูพิกุล  กุลชัย 

นันทนาการ

เลขที่สมาชิก ๐๐๓๒

นางสาวพวงผกา ธรรมฉัตร2.jpg

คุณครูพวงผกา  ธรรมฉัตร

ผู้ช่วยนันทนาการ

เลขที่สมาชิก ๐๐๐๘

บวรวิทย์.jpg

คุณครูบวรวิทย์  ยุทธนากร 

นายทะเบียน

เลขที่สมาชิก ๐๐๐๔

ปภณ-พูลเขตรวิทย์.jpg

คุณครูปภณ  พูลเขตรวิทย์

ผู้ช่วยนายทะเบียน

เลขที่สมาชิก ๐๐๑๔

 

                                               สมาชิกชมรมอดีตครูศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

 

ครูสมควร สิทธิบุศย์.jpg

คุณครูสมควร  สิทธิบุศย์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๐๑

นายอัมพร พรประเสริฐ.jpg

คุณครูอัมพร  พรประเสริฐ

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๐๒

กัญญา-สุทธศีล

คุณครูกัญญา  สุทธศีล

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๐๓

นายสมศักดิ์ วรรณสุข.jpg

คุณครูสมศักดิ์  วรรณสุข

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๐๕

นางวรางคณา สุขอำไพจิตร.jpg

คุณครูวรางคณา  สุขอำไพจิตร

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๐๗

สุภาวดี วงษ์จินเพชร.jpg

คุณครูสุภาวดี  ประทุมชาติ

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๑๑

สุมลรัตน์ ไชยภักดิ์.jpg

คุณครูสุมลรัตน์  ไชยภักดิ์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๑๖

จันทร์เพ็ญ-จำปาศรี.jpg

คุณครูจันทร์เพ็ญ  จำปาศรี

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๒๐

ครูสมเสริฐ รัตนานนท์.jpg

คุณครูสมเสริฐ  รัตนานนท์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๒๑

พวงน้อย โภคพิบูลย์.jpg

คุณครูพวงน้อย  โภคพิบูลย์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๒๒

นางกัญญา ฟูเฟื่อง.jpg

คุณครูกัญญา  ฟูเฟื่อง

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๒๓

นางสาวพรทิพย์ สุขมงคลรัตน์.jpg

คุณครูพรทิพย์  สุขมงคลรัตน์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๒๔

นางวันดี บุศรา.jpg

คุณครูวันดี  บุศรา

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๒๕

พิภพ-ตั้งใจภักดิ์.jpg

คุณครูพิภพ  ตั้งใจภักดิ์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๒๖

อรนุช กุลมาตย์2.jpg

คุณครูอรนุช  กุลมาตย์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๒๗

คุณครูธัญญษร  ไชยราช

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๒๘

ธิดา สีหมอก.jpg

คุณครูธิดา  สีหมอก

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๒๙

ศิริวรรณ ปานนาค.jpg

คุณครูศิริวรรณ  ปานนาค

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๓๑

สมศักดิ์--เงามุข.jpg

คุณครูสมศักดิ์  เงามุข

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๓๓

วิสา ศรีเจริญ2.jpg

คุณครูวิสา  ศรีเจริญ

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๓๔

ผาสุก หั้นเจริญ.jpg

คุณครูผาสุก  หั้นเจริญ

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๓๕

นฤมล แก้วไพฑูรย์.jpg

คุณครูนฤมล  แก้วไพฑูรย์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๓๖

อาจารย์ปัญญ์ ยวนแหล.jpg

คุณครูปัญญ์  ยวนแหล

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๓๗

ดารณี เขียวพันธุ์.jpg

คุณครูดารณี  เขียวพันธุ์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๓๘

ครูวีนัส วิเชียรน้อย

คุณครูวีนัส  วิเชียรน้อย

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๓๙

เกียรติศักดิ์ สงวนวงษ์.jpg

คุณครูเกียรติศักดิ์  สงวนวงษ์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๔๐

วินัย ธรรมเจริญ.jpg

คุณครูวินัย  ธรรมเจริญ

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๔๑

อรพินท์-โทบุราณ.jpg

คุณครูอรพินท์  โทบุราณ

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๔๒

นายไวกูณฐ์ รัตนเมธางกูร.jpg

คุณครูไวยกูณฐ์  รัตนเมธางกูร

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๔๓

นางสาวสมจิตต์ ธรรมฉัตร.jpg

คุณครูสมจิตต์  ธรรมฉัตร

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๔๔

โกสุมภ์ ชื่นชูผล.jpg

คุณครูโกสุมภ์  ชื่นชูผล

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๔๕

นายทินกร ศักดิวรพงศ์.jpg

คุณครูทินกร  ศักดิวรพงศ์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๔๖

นายสมยศ พงษ์เขตคาม.jpg

คุณครูสมยศ  พงษ์เขตคาม

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๔๗

สารอน ปุณโณฑก.jpg

คุณครูสารอน  บุณโณฑก

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๔๘

นางปราณี อิ่มสุขศิลป์.jpg

คุณครูปราณี  อิ่มสุขศิลป์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๔๙

ทองย้อย คงสุข.jpg

คุณครูทองย้อย  คงสุข

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๕๐

chiraporn

คุณครูจิราพร  พุ่มชลิต

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๕๑

สุดใจ-พงษ์เขตคาม.jpg

คุณครูสุดใจ  พงษ์เขตคาม

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๕๒

วรรโณทัย--เทนสิทธิ์.jpg

คุณครูวรรโณทัย  เทนสิทธิ์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๕๓

ศุภศิลป์--กระแสสินธุ์.jpg

ผอ.ศุภศิลป์  กระแสสินธุ์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๕๔

สำราญ-นิลทอง

คุณครูสำราญ  นิลทอง

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๕๕

ยงยุทธ-คงเมือง

คุณครูยงยุทธ  คงเมือง

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๕๖

นพดล-กิจมงคล

คุณครูนพดล  กิจมงคล

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๕๗

สมศรี มากมี

คุณครูสมศรี  มากมี

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๕๘

โสภา เลาหเรณู.jpg

คุณครูโสภา  เลาหเรณู

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๕๙

ศักดิ์ชัย พงษ์พรต.jpg

คุณครูศักดิ์ชัย  พงษ์พรต

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๖๐

บรรทม เหมเวช.jpg

คุณครูบรรทม  เหมเวช

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๖๑

สุมิตรา เจริญสุข.jpg

ผอ.สุมิตรา  เจริญสุข

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๖๒

ว่าที่ ร.ต.เที่ยง มโหธร.jpg

ผอ.ว่าที่ร.ต.เที่ยง  มโหธร

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๖๓

STR025-9.jpg

คุณครูชุมสิน  จรูญชัย

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๖๔

วิศิษฏ์--สุมิตร2.jpg

ผอ.วิศิษฏ์  สุมิตร

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๖๕

เพ็ญศิริ ปาริสุทโธ.jpg

คุณครูเพ็ญศิริ  ปาริสุทโธ

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๖๖

ผอ.ปรีดา เชื้อตระกูล.jpg

ผอ.ปรีดา  เชื้อตระกูล

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๖๗

STR025-4.jpg

คุณครูประเสริฐพร 

ธานินทร์ปฐมรัฐ

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๖๘

STR025-6.jpg

คุณครูประจักษ์  ศรีตุลา

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๖๙

ครูบุญชู เอื้อพงษ์

คุณครูบุญชู  เอื้อพงษ์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๗๐

คุณครูจารุวรรณ  พงษ์พรต

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๗๑

ครูสมสวัสดิ์ วรรณรัตน์

คุณครูสมสวัสดิ์  วรรณรัตน์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๗๒

จำรัส ใจกล้า2.jpg

คุณครูจำรัส  ใจกล้า

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๗๓

ลัดดา-สุนทโรทัย.jpg

คุณครูลัดดา  สุนทโรทัย

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๗๔

สิริ เกิดในมงคล.gif

คุณครูสิริ  เกิดในมงคล

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๗๕

สุมิตรา-ศิษย์ธานนท์.jpg

คุณครูสุมิตรา   ศิษย์ธานนท์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๗๖

ลัดดา-พินิจคุณ.jpg

คุณครูลัดดา  พินิจคุณ

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๗๗

ครูแสงเดือน-ประสงค์ดี.jpg

คุณครูแสงเดือน  ประสงค์ดี

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๗๘

คุณครูนงนุช ชนะสิทธิ์

คุณครูนงนุช  ชนะสิทธิ์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๗๙

ครูอารีย์ ผลพฤกษา

คุณครูอารีย์  ผลพฤกษา

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๘๐

ครูนารีรัตน์ รักตะสุวรรณ

คุณครูนารีรัตน์  รักตะสุวรรณ

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๘๑

ครูมาลินี เพ็ชรมณี

คุณครูมาลินี  เพ็ชรมณี

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๘๒

ครูรัชนี บรรเทาวงษ์

คุณครูรัชนี  บรรเทาวงษ์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๘๓

คุณครูราตรี  ไวท์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๘๔

1420868341000

คุณครูอรวรรณ  เมฆกมล

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๘๕

คุณครูพันทิพา  ชายหาด

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๘๖

คุณครูยุวดี  มังกร

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๘๗

คุณครูสุนิษฐา  สิตาธรรม

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๘๘

รองผอ.สมบุญ  พิมพาภรณ์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๘๙

ผอ.ศิริรัตน์  หอมประเสริฐ

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๙๐

คุณครูเบญจรัตน์  วชิราภิวัธน์

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๙๑

คุณครูพรรณี  โสรส

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๙๒

คุณครูอมรรัตน์  จันวัน

สมาชิกทะเบียนเลขที่

๐๐๙๓

 

กลับเมนูหลัก