Web Site Creator

นางสุนิษา  การพานิช

ครูชำนาญการ
รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ฝ่ายวัดผลประเมินผล , ฝ่ายสวัสดิการ และเหรัญญิก

วิชาที่สอน
- ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1

นางกชกร  มิ่มกระโทก

ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกุล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ฝ่ายงานวิจัยในชั้นเรียน

วิชาที่สอน  
- วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.4

นางสาวพิชญ์สินี  นิจสุข

ครูชำนาญการ
รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ฝ่ายสวัสดิการ และเหรัญญิก

วิชาที่สอน
- ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3
- ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4

นางวิไลรัตน์  เสนารักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายนิเทศภายใน

วิชาที่สอน
- ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5

นางสุภาพร  รัตนวิจารณ์

ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียน,ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วิชาที่สอน  
- วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.1

นางสาวนภัสนันท์  วรรณศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายสวัสดิการ  และเหรัญญิก

วิชาที่สอน
- ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.5

นางธนาวิชญ์  สุขวัฒนะ

ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายสวัสดิการ และเหรัญญิก

วิชาที่สอน
-  ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.3

นางกุลวรางค์  พวงศรี

ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

วิชาที่สอน
- ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1

นางกมลทิพย์  จันทราวดี

ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายนิเทศภายใน

วิชาที่สอน  
- วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.2

นางสาวศิริลักษณ์  ญานสังวรชัย

ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

วิชาที่สอน
- ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.2

นายสุเทพ   เอกปัจชา

ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายส่งเสริมศัยภาพนักเรียน

วิชาที่สอน
-  ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6

นางสาวปานวาด  แมนมาศวิหค
ครูชำนาญการ  
ฝ่ายพัสดุ

วิชาที่สอน
-  ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5

นางสาวรัชนี  แสนสุข

ครูชำนาญการ
ฝ่ายวัดผลประเมินผลการศึกษา

วิชาที่สอน
- ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5

นางสาวสุภาภรณ์  รุ่งโรจน์

ครูชำนาญการ
ฝ่ายแผนงาน , ฝ่ายติดตามผลประเมินผล

วิชาที่สอน  
- วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.6

นางสาววันทนี  กุลสวัสดิ์

ครูชำนาญการ
เลขานุการ, ฝ่ายแผนงาน , ติดตามผลประเมินผล

วิชาที่สอน
- ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.3

นางสาวเพชรประภาร์  ชุมสาย

ครูชำนาญการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ - สารสนเทศ

วิชาที่สอน
-  ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3
-  ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4

นายณรงค์ชัย  ละออภักตร์

ครูผู้ช่วย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์-สารสนเทศ , ฝ่ายสารบรรณ

วิชาที่สอน
- ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.6