Mobirise

ผลงานการแข่งขัน

By   posted July 20, 2016

รางวัลชนะเลิศระดับชาติ การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

นางสาวชนนิกานต์  โพธิกิจ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การท่องอาขยาน
ทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 

เด็กหญิงสายวารี  บุญสาร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

รางวัลยอดเยี่ยมการอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

เด็กหญิงนิชชาวัลย์  จันทรเทพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

รางวัลระดับประเทศ ของโครงการรักษ์ภาษาไทย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลชนะเลิศ การแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ 11
นางสาวชมนภัส ค้าผล ม.4/3
รางวัลชนะเลิศ การคัดลายมือ
นางสาวชนิตา ไทรม่วง ม.6/14
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งกลอนสุภาพ.
เด็กหญิงธนพร ลิ้มภักดีสวัสดิ์ ม.2/9   

Create awesome mobile-friendly websites. No coding and free.
Create awesome mobile-friendly websites. No coding and free.
Create awesome mobile-friendly websites. No coding and free.
Create awesome mobile-friendly websites. No coding and free.
Create awesome mobile-friendly websites. No coding and free.
Create awesome mobile-friendly websites. No coding and free.
Create awesome mobile-friendly websites. No coding and free.