mobirise.com

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

By   posted July 20, 2016

ผลสัมฤทธิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย  ประจำปีการศึกษา 2559

     การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดการเรียนการสอนพัฒนานักเรียนแบบเน้นนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด (เกรด 3 - 4 ได้ร้อยละ 75 และเกรด  0 ไม่เกินร้อยละ 3) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

 ภาคเรียนที่  1 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

        ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เกรด 3 – 4 ร้อยละ 83.08      ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 3.37

        ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรด 3 – 4 ร้อยละ 80.38  ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 3.27

 ภาคเรียนที่  2 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

        ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เกรด 3 – 4 ร้อยละ 77.08      ระดับผลการเรียนเฉลี่ย  3.27

        ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรด 3 – 4 ร้อยละ 83.81 ระดับผลการเรียนเฉลี่ย  3.41