Mobirise

โครงสร้างหลักสูตร

By   posted July 20, 2016
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 1 รหัสวิชา ท21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
1 นิราศภูเขาทอง ท 1.1 
ม.1/1 
ม.1/2 
ม.1/9  
ท 2.1 
ม.1/1  
ม.1/2 
ท 3.1 
ม.1/1  
ท 4.1 
ม.1/4  
ท 5.1 
ม. 1/1  
ม. 1/2  
ม.1/3  
ม.1/4 นิราศภูเขาทอง เป็นผลงานประพันธ์ประเภทนิราศของสุนทรภู่มีความยาวทั้งสิ้น  
176 คำกลอน แต่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับบันทึกการเดินทาง
จากวัดราชบุรณะไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อนมัสการเจดีย์ภูเขาทอง โดยมีการกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยที่มีต่อสุนทรภู่ พร้อมทั้งสอดแทรกข้อคิดและวิถีชีวิตของคน ในริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 10 10
2 โคลงโลกนิติ ท 1.1 
ม.1/1 
ม.1/2 
ม.1/4  
ท 2.1 
ม.1/7  
ท 3.1 
ม.1/1  
ม.1/6 
ท 5.1 
ม.1/1  
ม.1/2
ม.1/3  
ม.1/4  
ม.1/5 โคลงโลกนิติ เป็นโคลงสุภาษิตเก่าแก่ที่ให้แนะแนวทางการปฏิบัติตนในสังคม คนไทยใช้สอนและยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ถ้อยคำภาษาที่ใช้เป็นคำง่ายๆ แต่มีความไพเราะ และมีความเปรียบคมคาย จึงทำให้เป็นที่จดจำกันสืบต่อมา 10 10ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
3 เสียงในภาษา

 ท 4.1 
ม.1/1  
ม.1/2 
 ภาษาประกอบด้วยเสียงและความหมาย การใช้ภาษาไทยจึงควรคำนึงถึงการออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้การสื่อความหมายมีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรเข้าใจลักษณะของเสียงภาษาไทย 10 10
สอบกลางภาค 20
4 สุภาษิตพระร่วง ท 1.1 
ม.1/1 
ม.1/2 
ม.1/7  
ท 2.1 
ม.1/5
ท 3.1 
ม.1/2  
ท 5.1 
ม.1/1  
ม.1/2
ม.1/3  
ม.1/4 สุภาษิตพระร่วงเป็นคำสอนที่มีมาตั้งแต่อดีตและยึดถือเป็นคติเตือนใจมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเป็นสุภาษิตที่มีคุณค่า ให้ข้อคิด คติธรรมในการดำเนินชีวิต นับว่าเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าต่อบุคคลและสังคม ซึ่งควรคู่แก่การศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคล 10 10
5 กาพย์พระไชยสุริยา ท 1.1 
ม.1/1 
ม.1/2 
ท 2.1 
ม1/2  
ม.1/9
ท 3.1 
ม.1/3 
ม.1/6  
ท 5.1 
ม.1/1 
ม.1/2  
ม.1/3  
ม1/4 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา มีความไพเราะ คำที่ใช้เป็นคำไทยง่ายๆ มีสัมผัสคล้องจอง เหมาะสำหรับการท่องจำและยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตราตัวสะกดและลักษณะของการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ ทั้งยังได้ข้อคิดคติธรรมจากเนื้อเรื่องอีกด้วย 15 10

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
6 การสร้างคำ ท 4.1 
ม.1/1  
ม.1/2 ส่วนการสร้างคำในภาษาไทยมีความสำคัญยิ่ง เพราะทำให้มีคำใหม่ในภาษาเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำคำใหม่เหล่านั้นไปใช้ในการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ได้ 5 10
  80
สอบปลายภาค 20
รวมน้ำหนักคะแนน 60 100
โครงสร้างรายวิชา

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 2 รหัสวิชา ท21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
1 ราชาธิราช 
(ตอน สมิงพระรามอาสา ) ท 1.1 
ม.1/1 
ม.1/3  
ท 2.1 
ม.1/4  
ม.1/3 
ม.1/4  
ท 4.1
ม.1/6  
ท 5.1 
ม.1/1  
ม.1/2  
ม.1/3  
ม.1/4 ราชาธิราช เป็นเรื่องแปลจากพงศาวดารมอญมาเรียบเรียงเป็นร้อยแก้ว มีสำนวนภาษาสละสลวย เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นผู้อำนวยการแปลร่วมกับกวีท่านอื่น ซึ่งในการแปลครั้งนี้มีพระราชประสงค์เพื่อเป็นการบำรุงและส่งเสริมสติปัญญาของคนในชาติ ดังนั้น เรื่อง ราชาธิราช จึงควรค่าแก่การศึกษา ทั้งในด้านเนื้อเรื่อง สำนวน ภาษาและคุณค่าในด้านต่างๆ 15 15
2 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ท 1.1 
ม.1/1
ม.1/5 
ม.1/9  
ท 2.1 
ม.1/3  
ม.1/9  
ม.1/6
ท 3.1
ม.1/2  
ม.1/3  
ท 4.1 
ม.1/5 
ท 5.1 
ม.1/1  
ม.1/2  
ม.1/3  
ม.1/4 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน เป็นผลงานพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในเชิงกวีของพระองค์ เป็นวรรณคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพวิถีชีวิตของชาววังที่มีความละเอียดอ่อนและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการทำทั้งอาหารคาว อาหารหวาน และผลไม้ แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และฝีมือของผู้ทำเป็นอย่างยิ่ง 15 15
สอบกลางภาค 20ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
3 นิทานพื้นบ้าน ท 1.1 
ม.1/2  
ม.1/6
ม.1/8  
ท 2.1 
ม.1/8  
ท 3.1 
ม.1/5  
ม.1/6  
ท 5.1 
ม.1/1  
ม.1/2  
ม.1/3  
ม.1/4 นิทานพื้นบ้าน เป็นเรื่องเล่าสืบทอดกันมาด้วยปากต่อปาก
จากความทรงจำ จึงไม่อาจสืบสาวได้ว่า ใครเป็นผู้แต่งหรือผู้เล่าเป็นครั้งแรก นิทานเป็นเรื่องเล่าที่มีมาช้านาน เนื้อเรื่องมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น โลดโผน และเสริมสร้างจินตนาการ นิทานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการอบรมสั่งสอนเยาวชน 15 15
4 ชนิดและหน้าที่ของคำ ท 4.1
ม.1/3 คำในภาษาไทย สามารถจำแนกได้ตามชนิดและหน้าที่ซึ่งปรากฏในตำแหน่ง ต่างๆ ในประโยค การเข้าใจชนิดและหน้าที่ของคำแต่ละชนิดนั้นจะช่วยให้การสื่อสารถูกต้องตรงตามความหมาย ชัดเจนและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 15 15
  80
สอบปลายภาค 20
รวมน้ำหนักคะแนน 60 100
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 3 รหัสวิชา ท22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
1 ศิลปะการประพันธ์
ในวรรณคดีไทย ท5.1
ม.2/2
ม.2/3 
ม.2/4 วรรณคดีไทยเป็นมรดกทางภาษาอันล้ำค่าของไทยผู้เรียนควรศึกษาเรียนรู้ถึงคุณค่าแห่งอรรถรสและความงดงามทางภาษา ตลอดจนคุณค่าในแง่มุมต่างๆเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งผูกพันกับเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกอันล้ำค่านี้ให้คงอยู่คู่ความเป็นไทยตลอกไป 6 5
2 ลูกผู้ชายตัวเกือบจริง ท.1.1 
ม.2/1
ม.2/2 
ม.2/4 
ม.2/5
ท.3.1 
ม.2/4
ม.2/5
ม.2/6 การอ่านออกเสียง ควรฝึกการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจสารได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ผู้อ่านควรตระหนักถึงมารยาทในการอ่านโดยคำนึงถึงกาลเทศะขณะอ่านอยู่เสมอ การพูดในโอกาสต่างๆเป็นการพูดตามวัตถุประสงค์หรือตามวาระโอกาสที่เกิดขึ้นได้บ่อยในชีวิตประจำวัน ส่วนการพูดรายงานเป็นการพูดในเรื่องหรือประเด็นที่ได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 6 5
3 โคลงภาพ พระราชพงศาวดาร ท 2.1 
ม. 2/4                 
ท. 3.1
ม. 2/1 
ม. 2/3 โคลงภาพพระราชพงศาวดารเป็นมรดกที่มีคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดี 8 10
ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
4 บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ท 1.1 
ม.2/1 
ม.2/2
ม.2/3
ท 2.1 
ม.2/2 
ม.2/7
ม.2/8
ท.5.1 
ม.2/1
ม.2/3 บทเสภาสามัคคีเสวก 
ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก เป็นมรดกล้ำค่าของชาติ และพลังแห่งความสามัคคี รวมทั้งให้คติเตือนใจแก่ข้าราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวง โดยมีวิธีการประพันธ์ที่งดงาม และไพเราะ 
ซึ่งสามารถปลุกจิตสำนึกให้ผู้อ่านตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและพลังของความสามัคคีได้ดี 10 10
สอบกลางภาค 20
5 ศิลาจารึกหลักที่ 1 ท 2.1 ม.2/1 
ท 5.1 
ม. 2/1                   
ม. 2/2  
ม. 2/3 ศิลาจารึกหลักที่ 1 เป็นวรรณคดีที่สำคัญเรื่องหนึ่งในสมัยสุโขทัย ที่มีคุณค่าทางด้านภาษา ประวัติศาสตร์ การเมือง
การปกครอง และสังคม 10 10
6 บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบ นนทก ท 1.1 
ม.2/1 
ม.2/8
ท 5.1 
ม. 2/1                   
ม. 2/2  
ม. 2/4  
ม. 2/5 รามเกียรติ์ เป็นวรรณคดีที่ไทยรับเค้าเรื่องมาจากมหากาพย์
รามายณะของอินเดีย มีความ สำคัญและมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความดีเด่นด้านเนื้อหาที่ให้คุณค่าและให้ข้อคิดแก่ผู้อ่านหลายประการที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 10 10
7 เย็นศิระเพราะ
พระบริบาล ท.4.1 
ม.2/1
ม.2/5 การสร้างคำในภาษาไทยทำให้มีคำในภาษาใช้มากขึ้น การสร้างคำสมาส เป็นนำภาบาลีหรือสันสกฤตสองคำขึ้นไปมารวมกันเพื่อให้เกิดคำใหม่ ที่มีความหมายแตกต่างจากเดิม 10 10
  80
สอบปลายภาค 20
รวมน้ำหนักคะแนน 60 100
โครงสร้างรายวิชา

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 4 รหัสวิชา ท22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
1 พอใจให้สุข ท 1.1 
ม. 2/1                   
ม. 2/2  
ม. 2/8  
ท 3.1 
ม. 2/3                   
ท.4.1
ม.2/3 ร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพเป็นร้อยกรองที่มีความหลากหลายและเหมาะกับผู้เริ่มแต่งคำประพันธ์ การแต่งบทร้อยกรองแสดงให้เห็นถึงปฏิภาณ ไหวพริบ และความแตกฉานในการใช้ภาษาไทยของผู้แต่ง 10 10
2 ถกประเด็นทำเป็นรายงาน ท 2.1 
ม. 2/5                   
ม. 2/8  
ท.3.1 
ม.2/4 
ม.2/5  
ม.2/6 การพูดได้ตรงตามจุดประสงค์ต้องมีการรวบรวม คัดเลือกข้อมูลมาใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะและสถานการณ์ 10 10
3 กาพย์ห่อโคลงประพาส ธารทองแดง ท 5.1 
ม. 2/1                   
ม. 2/2  
ม. 2/3                  
ม. 2/4  
ม. 2/5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เป็นวรรณคดีที่เกี่ยวกับการบันทึกการเดินทางที่พรรณนาถึงความสนุกสนาน รื่นรมย์ที่ได้รับจากธรรมชาติ โดยเฉพาะการพรรณนา ให้เห็นเป็นภาพสัตว์บกและสัตว์น้ำที่เปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์
ที่ปรากฏในธรรมชาติระหว่าง
การเดินทาง ตั้งแต่ท่าเจ้าสนุกไปถึงพระพุทธบาท 10 10
สอบกลางภาค 20ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
4 ความรับผิดชอบ ท.1.1
ม.2/2 
ม.2/6 
ท.2.1 
ม.2/3
ม.2/7 การเขียนเรียงความเป็นการเขียนเรียงเรื่องราวตามวัตถุประสงค์อย่างมีหลักเกณฑ์ผู้เขียนจึงต้องเรียนรู้หลักเกณฑ์และฝึกปฏิบัติ
การเขียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้งานเขียนมีคุณภาพมากขึ้น 8 5
5 โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท 5.1  
ม. 2/1                   
ม. 2/2  
ม. 2/3                  
ม. 2/4  
 โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสุภาษิต
คำสอน ที่ลึกซึ้งคมคาย มีวรรณศิลป์ที่เรียบง่าย ใช้คำง่าย แต่ใช้การเปรียบเทียบอย่างแยบคาย ทำให้โคลงสุภาษิตมีคุณค่าทั้งด้านเนื้อหาและวรรณศิลป์ เป็นสุภาษิตที่ให้ข้อคิดสอนใจและสามารถนำคำสอนไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้ 8 10
6 โชคดีที่มีภาษา ท 1.1 
ม.2/2 
ม.2/5 
ม.2/7
ท 2.1 
ม.2/1 
ม.2/3 
ม.2/6
ท 3.1 
ม.2/2 
ท 4.1 
ม.2/2
ม.2/4 การอ่านเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ผู้อ่านต้องสามารถจับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายเรื่องที่อ่าน พร้อมแสดงความคิดเห็น แยกแยะประเด็นข้อเท็จจริงและข้อสนับสนุนในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล คำราชาศัพท์ เป็นระเบียบของภาษาที่ต้องใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับฐานะของบุคคลอีกทั้งการอนุรักษ์ภาษาไทยที่มีความไพเราะงดงามและน่าภาคภูมิใจไว้เป็นมรดกของชาติอีกด้วย 8 10
ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
7 กลอนดอกสร้อยรำพึง
ในป่าช้า ท 5.1 
ม. 2/1                   
ม. 2/2  
ม. 2/3                  
ม. 2/4  
ม. 2/5 กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 
เป็นผลงานประพันธ์ของพระยา
อุปกิตศิลปสาร ซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่ถอดความมาจากเรื่อง “Elegy Written in a Country Churchyard”  
ของกวีชาวอังกฤษ ทั้งนี้ได้มีการดัดแปลงเรื่องให้เข้ากับธรรมเนียมไทย และสามารถสื่อถึงผู้อ่านให้ใช้สติพิจารณาถึงการดำเนินชีวิตของตนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท 6 5
  80
สอบปลายภาค 20
รวมน้ำหนักคะแนน 60 100โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 5 รหัสวิชา ท23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 60 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
1 พระอภัยมณี 
ตอน พระอภัยมณีหนี 
นางผีเสื้อ ท 1.1
ม.3/1
ม.3/5
ม.3/8
ม.3/9
ม.3/10
ท 3.1
ม.3/1
ท 5.1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4 พระอภัยมณี เป็นวรรณคดีชิ้นเยี่ยมเรื่องหนึ่งของไทย ผลงานชิ้นเอกของพระสุนทรโวหารแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ การศึกษาวรรณคดีประเภทบันเทิงคดี ต้องสรุปเนื้อหา วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าของเรื่อง ความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 8 10
2 พระบรมราโชวาท ท 1.1
ม.3/3
ม.3/7
ม.3/8
ม.3/9
ม.3/10
ท 3.1
ม.3/2
ม.3/5
ท 5.1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ พระองค์จึงทรงส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 8 10
3 การเขียนย่อความ เรียงความ ท 1.1
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/6 การย่อความ คือ การเก็บเนื้อความหรือใจความสำคัญอย่างถูกต้องครบบริบูรณ์ตามตัวเรื่องแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ 4 10ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
 การเขียนย่อความ เรียงความ (ต่อ) ท 1.1
ม.3/7
ท 2.1
ม.3/1
ม.3/4
 ส่วนเรียงความ เป็นศิลปะในการใช้ภาษาเรียบเรียงความคิดเป็นเรื่อง โดยแสดงความคิด ความรู้สึก จินตนาการ และความเข้าใจ ด้วยภาษาที่ถูกต้อง สละสลวย  
สอบกลางภาค 20
4 อิศรญาณภาษิต ท 1.1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/5
ม.3/9
ม.3/10
ท 5.1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4 อิศรญาณภาษิตมีเนื้อหาที่เป็นคำสั่งสอนแบบเตือนสติ และแนะนำเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่พอใจของผู้อื่น
สอนโดยคำประชดประชันเหน็บแนม เนื้อหาส่วนใหญ่จะสั่งสอนให้คนมีปัญญา 8 10
5 ระดับภาษา
 ท 2.1
ม.3/2
ท.4.1
ม.3/1
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5 คำไทยแท้
คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
ระดับภาษา
ภาษาราชการ ภาษาถิ่น
คำทับศัพท์ คำศัพท์บัญญัติ
คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
ภาษาโฆษณา การโน้มน้าวใจ 8 15
6 การเขียนข้อความตามสถานการณ์ ท 2.1
ม.3/2
ม.3/6
ม.3/7
ม.3/10
ท 3.1
ม.3/5 การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ เช่น คำอวยพรในโอกาสต่างๆ
คำขวัญ คำคม โฆษณา
คติพจน์ สุนทรพจน์ 4 5
  80
สอบปลายภาค 20
รวมน้ำหนักคะแนน 60 100

โครงสร้างรายวิชา

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 6 รหัสวิชา ท23102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 60 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 1.5 หน่วยกิต


ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
1 บทละครพูด 
เรื่องเห็นแก่ลูก ท 1.1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/4
ม.3/8
ม.3/9
ท 3.1
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5
ท 5.1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3 เรื่องเห็นแก่ลูกแต่งเป็นบทละครพูด เป็นเรื่องขนาดสั้น มี 1 องค์ รัชกาลที่6 ทรงผูกเรื่องอย่าง
รัดกุมและดำเนินเรื่องโดยใช้บทสนทนาของตัวละครโต้ตอบกัน 
ทำให้ทราบเรื่องราวที่ดำเนินไป 
ภาษาที่ใช้ ใช้คำพูดง่ายๆแต่ให้ความหมายคมคายลึกซึ้ง 10 15
2 บทพากย์เอราวัณ ท 1.1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/5
ม.3/9
ม.3/10
ท 3.1
ม.3/1
ม.3/4
ม.3/5
ท 5.1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4 บทพากย์รามเกียรติ์ ตอน เอราวัณ เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีความมุ่งหมาย ให้เห็นโทษของความลุ่มหลงในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสจะนำมาซึ่งความประมาท
อันเป็นเหตุแห่งหายนะ เช่น พระลักษมณ์และไพร่พลวานรที่มัวแต่เพ่งดูเทวดา (แปลง) 
อย่างเพลิดเพลิน จนต้องศร
ของอินทรชิตในที่สุด 10 15


ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
สอบกลางภาค 20
3 การเขียน ท 2.1
ม.3/1
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/6
ม.3/7
ม.3/8
ม.3/9
ม.3/10 การเขียนอัตชีวประวัติ
หรือชีวประวัติ
จดหมายกิจธุระ
การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ
กรอกแบบสมัครงาน 8 10
4 ประโยค ท.4.1
ม.3/2
ม.3/3 ประโยคซับซ้อน
วัจนภาษา – อวัจนภาษา 6 10
5 โคลงสี่สุภาพ ท.4.1
ม.3/6 โคลงสี่สุภาพ เป็นโคลงชนิดหนึ่ง
ที่กวีนิยมแต่งมากที่สุด ด้วยเสน่ห์ของการบังคับวรรณยุกต์เอกโท
อันเป็นมรดกของภาษาไทยที่
ลงตัวที่สุด คำว่า สุภาพ หมายถึงคำที่มิได้มีรูปวรรณยุกต์ 6 10
  80
สอบปลายภาค 20
รวมน้ำหนักคะแนน 60 100
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 1 รหัสวิชา ท31101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
1 คำนมัสการคุณานุคุณ ท 1.1
ม.4-6/1
ท 4.1
ม.4-6/1
ท 5.1
ม.4-6/1
ม.4-6/3
ม.4-6/4 คำนมัสการคุณานุคุณ มีเนื้อหาว่าด้วยการน้อมรำลึกในคุณงามความดีของพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ บิดามารดาและ
ครูบาอาจารย์ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่าน ยึดมั่นในความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณด้วยการใช้ถ้อยคำที่แฝงความหมายที่ดีงาม 4 6
2 นิทานเวตาล ท 1.1
ม.4-6/1
ท 3.1
ม.4-6/1
ม.4-6/2
ท 5.1
ม.4-6/1
ม.4-6/3
ม.4-6/4 นิทานเวตาล เป็นวรรณคดีสันสกฤตโบราณ และมีผู้แต่งในแต่ละชาตินำไปแปลเป็นภาษาของตนเอง มีลักษณะแบบนิทานซ้อนนิทาน และเนื้อหาที่สนุกสนานพร้อมทั้งสอดแทรกข้อคิดหลักปฏิบัติ 5 6
3 ธรรมชาติและ
พลังของภาษา ท 4.1
ม.4-6/1
ม.4-6/5 การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษาจะช่วยให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างชัดเจน ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 4 6
4 ลักษณะของภาษาไทย ท 4.1
ม.4-6/1
ม.4-6/6 ภาษาไทยอยู่ในตระกูลคำโดดมีลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่งแตกต่างจากภาษาอื่น มักเป็นคำพยางค์เดียว มีตัวสะกดตรงตามมาตรา คำเดียวมีหลายหน้าที่ หลายความหมาย 
มีคำลักษณนามใช้ 4 6

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
5 การอ่านแสดงความคิดเห็น การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท 1.1
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/5
ม.4-6/7
ม.4-6/8
ม.4-6/9
ท 4.1
ม.4-6/7
 การแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน ผู้อ่านต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อ่านเป็นอย่างดี พิจารณาอย่างมีเหตุผลและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยภาษาที่ถูกต้อง ซึ่งในยุคปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ผู้อ่านจะต้องใช้วิจารณญาณในการอ่าน มีเหตุผล รู้จักแยกแยะข้อเท็จจริง การแสดงความคิดเห็น 
การวิพากษ์วิจารณ์เพื่อจะทำให้การอ่านนั้นได้ประโยชน์ 3 6
สอบกลางภาค 20
6 มงคลสูตรคำฉันท์ ท 1.1
ม.4-6/1
ท 5.1
ม.4-6/1
ม.4-6/3
ม.4-6/4 มงคลสูตรคำฉันท์ กล่าวถึงมงคล 38ประการ อันเป็น
พระสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎก
ซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนที่จะนำมาเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้า 5 7
7 ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ท 1.1
ม.4-6/1
ท 3.1
ม.4-6/3
ม.4-6/5
ท 5.1
ม.4-6/1
ม.4-6/3
ม.4-6/4 ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
เป็นบทความพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่แสดงให้เห็นถึงการเอาพระทัยใส่และความเข้าพระทัยในปัญหาต่างๆ ตลอดจนพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อชาวนาไทย แทรกข้อคิดที่เป็นประโยชน์ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4 6
ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
8 นิราศนรินทร์คำโคลง ท 1.1
ม.4-6/1
ท 5.1
ม.4-6/1
ม.4-6/3
ม.4-6/4
 นิราศนรินทร์คำโคลงเนื้อหาสำคัญอยู่ที่การคร่ำครวญ
ถึงนางอันเป็นที่รัก เป็นตัว
อย่างการการแต่งโคลงนิราศ
ชั้นเยี่ยมที่มีสำนวนโวหาร
ไพเราะ มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ที่มีการพรรณนาอารมณ์ ความรัก และธรรมชาติ
รวมทั้งศึกษารูปแบบ
ฉันทลักษณ์ได้เป็นอย่างดี 6 7
9 การเขียนเรียงความ
ย่อความ และจดหมาย


 ท 2.1
ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/5

 การเขียนเรียงความ ย่อความ และจดหมาย เป็นการเขียนที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารทางความคิดที่จำเป็นในชีวิต
ประจำวัน ตั้งแต่การลำดับความคิด การวางโครงเรื่อง การขยายความ การสรุปความ การจับประเด็นสำคัญ ตลอดจนการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะโดยใช้การสื่อสารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้การเขียนสื่อสารบรรลุจุดประสงค์ในรูปแบบที่ต้องการสื่อสาร 3 6
10 การกรอกแบบรายการ


 ท 2.1
ม.4-6/1
ม.4-6/8

 การกรอกแบบรายการประเภทต่างๆ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน ผู้เขียนจะต้องตระหนักในความสำคัญของข้อมูลที่กรอกในรายการต่างๆ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ติดต่อในการนำข้อมูลไปใช้
ให้เกิดประสิทธิผล 2 4
  80
สอบปลายภาค 20
รวมน้ำหนักคะแนน 40 100

โครงสร้างรายวิชา

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 2 รหัสวิชา ท31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
1 มหาเวสสันดรชาดก ท 1.1
ม.4-6/1
ท 5.1
ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4
ม.4-6/5
 มหาเวสสันดรชาดก เป็นพระชาติที่ยิ่งใหญ่พระชาตสุดท้ายก่อนจะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า มหาเวสสันดชาดกให้ได้ข้อคิดเรื่องการทำทานซึ่งเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 8 7
2 หัวใจชายหนุ่ม ท 1.1
ม.4-6/1
ม.4-6/3
ท 5.1
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4 หัวใจชายหนุ่มเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อพระราชทานตีพิมพ์ในหนังสือดุสิตสมิตเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นแนวพระราชดำริของพระองค์ในการปรับเปลี่ยนรับเอาอารายธรรมตะวันตกเข้ามาผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรม โดยสื่อพระราชดำรินั้นผ่านตัวละครในเรื่องได้อย่างแยบคาย 6 7
3 การอ่านแปลความตีความ ขยายความ ท 1.1
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/6
ม.4-6/7
ม.4-6/8 การอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ เป็นการอ่านที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน  
โดยการอ่านแปลความเป็นทักษะพื้นฐานของการอ่าตีความ และการอ่านเพื่อขยายความให้ผู้อ่านสามารถแปลความเรื่องที่อ่านได้ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ตีความเรื่องที่อ่านและขยายความได้ในที่สุด 3 6


ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
4 การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์และโคลง ท 1.1
ม.4-6/1
ม.4-6/4
ท 4.1
ม.4-6/4 บทร้อยกรอง เป็นคำประพันธ์ที่ถูกร้อยเรียงขึ้นโดยมีลักษณะบังคับในการแต่ง เรียกว่า “ฉันทลักษณ์” มีการกำหนดจำนวนคำ คำเอก คำโท  
สัมผัสตามลักษณะของบทร้อยกรองประเภทต่างๆได้แก่ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย การรู้จักลักษณะ ประเภทและฉันท์ลักษณ์จะช่วยให้แต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องและไพเราะ 3 10
สอบกลางภาค 20
5 อิเหนา ตอน  
ศึกกะหมังกุหนิง ท 1.1
ม.4-6/1
ท 5.1
ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4
ม.4-6/5

 อิเหนา เป็นวรรณคดีที่สโมสรยกย่องให้เป็นยอดของบทละครรำ เพราะเป็นหนังสือซึ่งแต่งดีทั้งเนื้อความ และกระบวนกลอน บทละครเรื่องอิเหนาจะมีเค้าเรื่องมาจานิทานพื้นเมืองชวา แต่รัชกาลที่ 2 ได้ทรงดัดแปลงแก้ไขให้เข้ากับธรรมเนียมและรสนิยมของคนไทยโดยไม่ขัดกับเนื้อเรื่องเดิม 10 15
6 คำราชาศัพท์ ท 4.1
ม.4-6/3
 ราชาศัพท์เป็นระเบียบของภาษาที่ต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับของบุคคล
ทั้งนี้ยังมีระดับของบุคคลที่ต้องใช้ถ้อยคำให้เหมาะสม คือพระสงฆ์และสุภาพชน ผู้ใช้จึงควรรู้จักสังเกต จดจำและใช้ให้ถูกต้อง เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไว้ 5 10ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
7 การเขียนอธิบาย ท 2.1
ม.4-6/1
ม.4-6/8
 การเขียนอธิบาย เป็นการเขียนที่มุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งได้ถูกต้องชัดเจนการเขียนอธิบายเป็นการเขียนเชิงปฏิบัติที่ผู้เขียนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนจุดมุ่งหมายประเภท และวิธีการเขียนอธิบาย 
 จึงจะช่วยให้การเขียนอธิบายสัมฤทธิผลตรงตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 5
  80
สอบปลายภาค 20
รวมน้ำหนักคะแนน 40 100
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 3 รหัสวิชา ท32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
1 มหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี ท 5.1   
ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4
ม.4-6/5
ม.4-6/6 มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี เป็นสำนวนของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ได้รับการยกย่องว่าเป็นสำนวนที่แต่งดี เลือกใช้ภาษาที่วิจิตรงดงาม สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์อย่างชัดเจน และควรแก่การนำมาท่องจำเป็นบทอาขยาน ทั้งนี้สามารถสื่อถึงอารมณ์สะเทือนใจที่แสดงถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูก และเห็นถึงการบริจาคทานอันยิ่งใหญ่ของพระเวสสันดร ซึ่งสามารถนำคุณค่าและข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 7 10
2 บทละครพูดคำฉันท์ 
เรื่องมัทนะพาธา  

 ท 5.1  
 ม.4-6/1
ม.4-6/3
ม.4-6/4 ม.4-6/6 บทละครพูดคำฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา เป็นวรรณคดีที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความรัก มีกลวิธีในการแต่งบทละครพูดคำฉันท์ที่ยอดเยี่ยม มีความไพเราะลึกซึ้งกินใจ สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์อย่างชัดเจน และควรแก่การนำมาท่องจำเป็นบทอาขยาน สามารถนำคุณค่าและข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์ได้ 7 10
3 การอ่านออกเสียง ท 1.1 
 ม.4-6/1
 การอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง จะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน จึงจะเกิดความไพเราะ และสามารถสื่อให้ผู้ฟังรับรู้และเข้าใจเรื่องราว หรืออรรถรสของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่อ่าน 3 5


ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
4 การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ ท 1.1 
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4
 การอ่านเป็นการรับข้อมูลผ่านตัวอักษรที่ต้องอาศัยการตีความข้อมูลก่อนนำมาวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถประเมินค่าของเรื่องได้และนำข้อมูลไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งต้องรู้จักการวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักการและมีเหตุผลประกอบ จึงจะสามารถเสนอแนวคิดใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ได้ 3 5
  20
5 คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ท 5.1   
ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4
ม.4-6/6 คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทยศาสตร์สงเคราะห์ นับเป็นตำราแพทย์แผนไทยที่ได้รับการยอมรับและใช้เป็นแนวทางการรักษาแผนไทยมาจนถึงปัจจุบัน และสะท้อนให้เห็นความงามทางด้านวรรณศิลป์ ควรแก่การนำมาท่องจำเป็นบทอาขยาน ทั้งยังให้คุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม และสามารถเชื่อมโยงให้เข้ากับองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยในท้องถิ่นและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี 7 8
6 การเขียนเรียงความ ท 2.1  
ม.4-6/2
 เรียงความ เป็นงานเขียนร้อยแก้วที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆ โดยใช้กระบวนการคิด กลวิธี
ในการเขียนที่เป็นระบบสู่ผู้อ่าน 3 5
7 การเขียน
เชิงวิชาการ ท 2.1   
ม.4-6/6
ม.4-6/7
ม.4-6/8

 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ เป็นการนำเสนอผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดและมีแบบแผน แล้วนำมาเรียบเรียงตามขั้นตอนที่ถูกต้องของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 4 8

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
8 การเขียนสารคดี ท 2.1  
ม.4-6/4


 การเขียนสารคดี เป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยนำข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามาเรียบเรียงและถ่ายทอดโดยใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ 3 5
9 การประเมินคุณค่างานเขียน ท 2.1 
 ม.4-6/5
 การประเมินคุณค่างานเขียน จะต้องพิจารณาการใช้ถ้อยคำ การเรียบเรียง สำนวนโวหาร กลวิธีในการเขียน การมีทักษะในการประเมินคุณค่างานเขียนจะช่วยให้สามารถนำความรู้มาพัฒนางานเขียนของตนเองได้เป็นอย่างดี 3 5
  80
สอบปลายภาค 20
รวมน้ำหนักคะแนน 40 100โครงสร้างรายวิชา

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 4 รหัสวิชา ท32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
1 การฟัง การดู และการพูดอย่างมี
วิจารณญาณ ท 3.1
ม.4-6/4
ม.4-6/5
ม.4-6/6 การฟังและการดู เป็นการรับสาร
ที่ต้องอาศัยทักษะและใช้วิจารณญาณ
ในการเลือกฟังและรับสารต่างๆ
ที่เหมาะสมกับตนเองและเป็นประโยชน์โดยคำนึงถึงมารยาทในการฟังและการดูที่ดี ส่วนการพูดโน้มน้าวใจ เป็นกลวิธีในการสื่อสารเพื่อเร้าอารมณ์และชักจูงให้ผู้รับสารเปลี่ยนแปลงอารมณ์ ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมตามที่ผู้พูดโน้มน้าว ทั้งนี้ผู้พูดจะต้องมีคุณธรรมและมีมารยาทที่ดี 5 10
2 การพูดโน้มน้าว ท3.1
ม.4-6/5
ม.4-6/6
 การพูดโน้มน้าวเป็นวิธีการสื่อสารที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ในฐานะผู้พูดหรือผู้ส่งสารหากสามารถพูดเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟังได้ก็จะเกิดประโยชน์ บรรลุผลตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ผู้พูดจะต้องมีคุณธรรมและมีมารยาทที่ดี 5 10
3 ลิลิตตะเลงพ่าย ท 5.1   
ม.4-6/1
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/4
ม.4-6/6
 ลิลิตตะเลงพ่าย เป็นวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีคุณค่าด้านการใช้ภาษาที่วิจิตรงดงามและควรแก่การท่องจำเป็นบทอาขยานเพื่อนำไปใช้อ้างอิง ทั้งนี้สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักชาติและตระหนักถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ให้คุณค่าที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์ได้ 10 10
สอบระหว่างภาค 20ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
4 ลักษณะของภาษา ท 4.1  
ม.4-6/1
ม.4-6/6 การเรียนรู้ภาษาต้องเข้าใจลักษณะของภาษาภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะทั้งด้านเสียง พยางค์ คำ และประโยค การเรียนรู้ภาษาไทยจึงควรเข้าใจองค์ประกอบลักษณะทุกด้านของภาษาเพื่อที่จะสามารถสื่อสารได้ถูกต้องแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยทางหนึ่งด้วย 5 5
5 วัฒนธรรมกับภาษา ท 4.1 
ม.4-6/1
ม.4-6/5 การมีความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และวิเคราะห์อิทธิพลของภาษา ต่างประเทศและภาษาถิ่นที่มีต่อภาษาไทย จะช่วยให้สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ กาลเทศะ และบุคคล 3 5
6 โคลนติดล้อ 
ตอน ความนิยมเป็นเสมียน 

 ท 5.1  
ม.4-6/1
ม.4-6/2 
ม.4-6/3
ม.4-6/4 โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน เป็นบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมของคนไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งนิยมอาชีพเสมียนมากกว่าการกลับไปทำเกษตรกรรมยังภูมิลำเนาของตน นำเสนอด้วยการใช้ภาษาที่เรียบง่าย แต่คงไว้ซึ่งศิลปะแห่งการใช้ภาษา รวมทั้งยังเป็นภาพสะท้อนสภาพสังคม ในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี 
และสามารถนำข้อคิดและคุณค่าที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์ได้ 5 10
7 การแต่งคำประพันธ์ประเภทร่ายและฉันท์


 ท 4.1 
 ม.4-6/4
 การแต่งคำประพันธ์ประเภทร่ายและฉันท์ ควรศึกษาลักษณะการบังคับฉันทลักษณ์ให้เข้าใจอย่างแท้จริงเพื่อจะได้เลือกสรรคำมาเรียงร้อยให้ได้รส ได้ความไพเราะ สละสลวย  
ซึ่งแสดงถึงความสามารถทางภาษา และคุณค่าทางวรรณศิลป์ของคำประพันธ์ 5 5ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
8 ภาษากับอาเซียน ท 1.1
ม.5/2
ม. 5/8
ท. 2/1 
ม. 5/5
ม. 5/3 การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ฟังและดูในเรื่องที่เกี่ยวกับอาเซียนอย่างมีเหตุผล 2 5
  80
สอบปลายภาค 20
รวมน้ำหนักคะแนน 40 100
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 5 รหัสวิชา ท33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 40 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
1 การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดี ท 1.1 
ม.4-6/1 การอ่านวรรณคดีต้องอ่านอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักนำไปคิดต่อเพื่อสกัดคุณค่าที่แท้จริงของสวรรณดีทั้งคุณค่าทางอารมณ์และคุณค่าทางความคิดออกมาให้ได้ 1 -
2 เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนชุนช้างถวายฎีกา ท 2.1  
ม. 4-6/1 
ท 5.1  
ม. 4-6/1
ม. 4-6/6
 ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา จะต้องอ่านอย่างถูกต้อง ไพเราะเหมาะสม วิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น และลักษณะเด่น โดยเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต คุณค่าด้านวรรณศิลป์ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ มีการสังเคราะห์ข้อคิด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 6 10
3 กาพย์เห่เรือ ท 1.1  
ม. 4-6/1 
ท 5.1  
ม. 4-6/1
ม. 4-6/6 การอ่านกาพย์เห่เรือ จะต้องอ่านอย่างถูกต้อง ไพเราะเหมาะสม วิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้นและลักษณะเด่นโดยเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของสังคมในอดีต คุณค่าด้านวรรณศิลป์ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ นำข้อคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจำ บทอาขยานที่มีคุณค่า เพื่อนำไปใช้อ้างอิง 6 10
4 ระดับภาษาและอิทธิพลของการใช้ภาษา ท 4.1  
ม.4-6/3
ม.4-6/5   
ม.4-6/7 ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของคนไทยที่เป็นเอกลักษณ์ แสดงถึงวัฒนธรรมทางภาษา การกำหนดการใช้ตามระดับบุคคล เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของการให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของไทย 3 5

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
5 คำราชาศัพท์ ท 4.1  
ม.4-6/3
 คำราชาศัพท์เป็นคำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่างๆ คำราชาศัพท์เป็นการกำหนดคำและภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงานของไทย นอกจากนี้การสร้างคำของไทยยังมีอิทธิพลมาจากภาษาต่างประเทศ ทำให้ภาษาไทยมีคำใช้เพิ่มมากขึ้น 4 5
สอบกลางภาค 20
6 ไตรภูมิพระร่วง 
ตอน มนุสสภูมิ ท 5.1  
ม. 4-6/1
ม. 4-6/4
          ไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ จะต้องวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่น โดยเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต คุณค่าด้านวรรณคดีศิลป์ และมีการสังเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 4 10
7 พันธกิจของภาษา ท 4.1  
ม. 4-6/1 ภาษามีความสำคัญต่อมนุษย์ เพราะใช้สื่อความหมายให้เข้าใจกัน แต่ละภาษามีระเบียบแบบแผนของตน ภาษาจึงเป็นศูนย์กลางยึดชนทั้งชาติ เพราะภาษาช่วยธำรงสังคม ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา ภาษาช่วยกำหนดอนาคต และช่วยจรรโลงใจ 2 5
8 การเปลี่ยนแปลงของภาษา ท 4.1  
ม. 4-6/1 ภาษาทุกภาษาต้องมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงทางเสียงของคำ ความหมายของคำ หรือมีการเลิกใช้คำเดิมแล้วเปลี่ยนเป็นคำใหม่ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอาจมาจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม หรืออิทธิพลของภาษาอื่นและภาษาถิ่น 4 5
9 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการคิด 
และเหตุผลกับภาษา ท 2.1  
ม. 4-6/2
ท 4.1  
ม. 4-6/1
ม. 4-6/7 ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้เหตุผลและในการพัฒนาสมรรถภาพในการใช้เหตุผล มนุษย์ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการใช้เหตุผลซึ่งเป็นวิทยาการสำคัญแขนงหนึ่ง 5 5

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
10 ภาษาแสดงทรรศนะ ท 2.1  
ม. 4-6/1 
ท 3.1  
ม. 4-6/1
ม. 4-6/2 ภาษาแสดงทรรศนะเป็นภาษาที่ประกอบด้วยเหตุผล ถึงแม้จะแตกต่างหรือขัดแย้งกันก็นับว่ามีประโยชน์ เพราะจะเป็นแนวทางให้ผู้อื่นได้มีโอกาสใช้ดุลพินิจตัดสินใจเลือกวิถีทางแก้ปัญหาได้หลายทางด้วยความสุขุมรอบคอบขึ้น 5 5
  80
สอบปลายภาค 20
รวมน้ำหนักคะแนน 40 100โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 6 รหัสวิชา ท33102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 40 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
1 สามก๊ก ตอนกวนอู
ไปรับราชการกับ
โจโฉ ท 1.1  
ม. 4-6/1 
ม. 4-6/7
ม. 4-6/9
ท 5.1  
ม. 4-6/1
ม. 4-6/2
 การอ่านออกเสียงเรื่อง สามก๊ก 
ตอนกวนอู ไปรับราชการกับโจโฉ จะต้องอ่านอย่างถูกต้อง เหมาะสม วิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น และลักษณะเด่น โดยเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมจีนในอดีต คุณค่าด้านวรรณศิลป์และสังเคราะห์ข้อคิด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 6 10
2 ภาษาในการโต้แย้ง ท 2.1  
ม. 4-6/1 
ท 3.1  
ม. 4-6/1 
ม. 4-6/2
 ม. 4-6/5 ภาษาในการโต้แย้งเป็นการแสดงทรรศนะที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลสองฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายพยายามใช้ข้อมูล หลักฐาน เพื่อสนับสนุนทรรศนะของตนและคัดค้านทรรศนะของอีกฝ่าย 3 5
3 ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจ ท 2.1  
ม. 4-6/1 
ท 3.1  
ม. 4-6/1 
ม. 4-6/4
ม. 4-6/5 การใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจคือการใช้ความพยายามที่จะเปลี่ยนความเชื่อ 
เจตคติ ค่านิยมและพฤติกรรมของบุคคลอื่นโดยกลวิธีที่เหมาะสม 
จนบุคคลนั้นเกิดความประจักษ์และยอมเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวใจต้องการ 3 5
4 ภาษาอธิบาย บรรยายและพรรณนา ท 2.1  
ม. 4-6/1 
ม. 4-6/2 ในชีวิตประจำวันมนุษย์ได้อ่าน ได้ฟังคำอธิบาย บรรยายและพรรณนาที่มีเนื้อหาจากสื่อต่างๆ เพราะสัญชาติญาณของมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลา และพยายามหาความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ 
เพื่อได้สามารถอธิบาย บรรยายหรือพรรณนาสิ่งที่ยังสงสัย 4 5ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
5 การใช้ภาษาให้งดงาม ท 2.1  
ม. 4-6/1 
ม. 4-6/2
 ความงามของภาษาเป็นการใช้คำเพื่อสร้างสรรค์ความงามให้แก่บทร้อยกรองหรือบทร้อยแก้ว เป็นการใช้คำให้สื่อความคิดความเข้าใจ ความรู้สึก นำมาร้อยเรียงอย่างไพเราะเหมาะสม ก่อให้เกิดรสกระทบใจความรู้สึกและอารมณ์ 4 5
สอบกลางภาค 20
6 สามัคคีเภทคำฉันท์ ท 1.1  
ม. 4-6/1
ม. 4-6/9
ท 5.1  
ม. 4-6/1
ม. 4-6/4
ม. 4-6/6
 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง 
สามัคคีเภทคำฉันท์ จะต้องอ่านอย่างถูกต้องไพเราะเหมาะสม วิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่น เชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต คุณค่าด้านวรรณคดีศิลป์ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ มีการสังเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง เพื่อนำไประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 6 5
7 ขัตติยพันธกรณี ท 1.1  
ม. 4-6/1
ท 5.1  
ม. 4-6/1
ม. 4-6/4
 การอ่านกวีนิพนธ์เรื่อง 
ขัตติยพันธกรณี จะต้องอ่านอย่างถูกต้อง ไพเราะเหมาะสม วิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น และลักษณะเด่น โดยเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต คุณค่าด้านวรรณศิลป์และสังเคราะห์ข้อคิด 
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 4 5
8 การเขียนที่บรรลุวัตถุประสงค์ ท 2.1  
ม.4-6/1 
          
 การเขียนเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ช่วยแพร่กระจายความรู้ ความคิดให้กว้างไกล การเขียนเพื่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ต้องทราบจุดประสงค์ในการเขียน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เขียนและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง การเขียนที่ดีต้องมีการใช้ภาพพจน์โวหารจึงจะทำให้งานเขียนสละสลวยมากยิ่งขึ้น 2 5ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน
9 เรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการและโลก
อุดมคติ ท 2.1  
ม.4-6/2
 เรียงความ เป็นงานเขียนร้อยแก้วที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆ โดยใช้กระบวนการคิด กลวิธีในการเขียนที่เป็นระบบสู่ผู้อ่าน 3 5
10 การสื่อสารในเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ต ท 1.1 
ม.4-6/9
 ยุคปัจจุบันสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น ต้องใช้วิจารณญาณในการรับสารอย่างมีเหตุผล รู้จักแยกแยะ ข้อเท็จจริง การแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์เพื่อจะทำให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2 5
11 การแต่งฉันท์ชนิดต่างๆ ท 4.1  
ม.4-6/2
ม.4-6/4 ฉันท์เป็นคำประพันธ์ที่บังคับ ครุ ลหุ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเสียงสัมผัสให้เหมาะสมกับความนิยม การแต่งฉันท์ให้มีเสียงและจังหวะสอดคล้องกับเนื้อเรื่องเป็นสิ่งที่ผู้แต่งต้องคำนึง เพราะจะทำให้ผู้อ่าน ผู้ฟังเกิดอารมณ์ความรู้สึก
คล้อยตาม 3 5
  80
สอบปลายภาค 20
รวมน้ำหนักคะแนน 40 100