รหัสวิชา
รหัสวิชา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ช่วงชั้นที่

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

น้ำหนัก/หน่วยกิต

ประเภท

หมายเหตุ

3

ง30101

การงานพื้นฐาน งานบ้าน

1.0

พื้นฐาน

 

3

ง30102

การงานพื้นฐาน งานเกษตร

1.0

พื้นฐาน

 

3

ง30103

การงานพื้นฐาน งานช่าง

1.0

พื้นฐาน

 

3

ง30104

การงานพื้นฐาน งานประดิษฐ์

1.0

พื้นฐาน

 

3

ง30105

งานออกแบบเทคโนโลยี

1.0

พื้นฐาน

 

3

ง30106

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.0

พื้นฐาน

 

3

ง30107

การงานพื้นฐาน งานธุรกิจ

1.0

พื้นฐาน

 

3

ง30108

งานออกแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.0

พื้นฐาน

 

3

ง30221

อาหารและโภชนาการ

1.0

เพิ่มเติม

 

3

ง30222

ร้อยมาลัย

2.0

เพิ่มเติม

 

3

ง30224

ประดิษฐ์เศษวัสดุ

2.0

เพิ่มเติม

 

3

ง30210

การใช้โปรแกรมและอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

1.0

เพิ่มเติม

 

3

ง30281

บริการท่องเที่ยว

2.0

เพิ่มเติม

 

3

ง30282

พิมพ์ดีดไทย 1

2.0

เพิ่มเติม

 

3

ง30283

พิมพ์ดีดไทย 2

2.0

เพิ่มเติม

 

3

ง30284

บัญชีเบื้องต้น

2.0

เพิ่มเติม

 

3

ง30285

พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น(ประยุกต์)

1.0

เพิ่มเติม

 

3

ง30286

เงินทองของมีค่า

1.0

เพิ่มเติม

 

4

ง40101

การงานพื้นฐาน งานบ้าน

0.5

พื้นฐาน

4

ง40102

การงานพื้นฐาน งานเกษตร

0.5

พื้นฐาน

4

ง40104

การงานพื้นฐาน งานช่าง

0.5

พื้นฐาน

4

ง40105

การงานพื้นฐาน ออกแบบเทคโนฯ

0.5

พื้นฐาน

4

ง40106

การงานพื้นฐาน เทคโนโลยีฯ

0.5

พื้นฐาน

4

ง40107

การงานพื้นฐาน งานธุรกิจ

0.5

พื้นฐาน

4

ง40108

การงานพื้นฐาน งานประดิษฐ์

0.5

พื้นฐาน

4

ง40201

ตารางทำงานโปรแกรมประยุกต์ 1

2.0

เพิ่มเติม

4

ง40202

ตารางทำงานโปรแกรมประยุกต์ 2

2.0

เพิ่มเติม

4

ง40204

การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น

2.0

เพิ่มเติม

4

ง40205

หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

2.0

เพิ่มเติม

4

ง40206

การเขียนโปรแกรมภาษาซี

1.0

เพิ่มเติม

4

ง40207

การพัฒนาเว็บไซด์ 1

1.0

เพิ่มเติม

4

ง40208

การพัฒนาเว็บไซด์ 2

1.0

เพิ่มเติม

4

ง40209

กราฟิคและการตกแต่งภาพ

1.0

เพิ่มเติม

4

ง40210

การใช้คอมพิวเตอร์นำเสนองาน

2.0

เพิ่มเติม

4

ง40211

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

1.0

เพิ่มเติม

4

ง40221

การประกอบและบริการอาหาร

2.0

เพิ่มเติม

4

ง40222

อาหารสมุนไพรในท้องถิ่น

2.0

เพิ่มเติม

4

ง40223

ช่างอาหารอบ

2.0

เพิ่มเติม

4

ง40224

โครงงานอาหารวัยรุ่น

1.0

เพิ่มเติม

4

ง40225

การผลิตเครื่องดื่ม

1.0

เพิ่มเติม

4

ง40226

งานแกะสลัก

2.0

เพิ่มเติม

4

ง40227

อาหารไทย

1.0

เพิ่มเติม

4

ง40228

ช่างขนมไทย

1.0

เพิ่มเติม

4

ง40281

พิมพ์ดีดภาษาไทย 1

2.0

เพิ่มเติม

4

ง40282

พิมพ์ดีดภาษาไทย 2

2.0

เพิ่มเติม

4

ง40283

การพัฒนาบุคลิกภาพ

1.0

เพิ่มเติม

4

ง40284

พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ

2.0

เพิ่มเติม

4

ง40285

โครงงานธุรกิจ 1

1.0

เพิ่มเติม

4

ง40286

การจัดเก็บเอกสาร

1.0

เพิ่มเติม

4

ง40287

โครงงานธุรกิจ 2

1.0

เพิ่มเติม

   
ที่มา : งานทะเบียน
  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนศรียานุสรณ์
ถนนศรียานุสรณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร. 0-3931-1225 ต่อ 115