Mobirise Site Builder

บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายประสิทธิ์   สุนา

ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางลดาวัลย์  แสงศิริโรจน์
รองประธาน กลุ่มสาระฯ

นางทองใบ  สารจันทร์
รองประธาน กลุ่มสาระฯ

นายพรศักดิ์  สิทธิฤทธิ์

นางสุทธิลักษณ์  ฉัตรเงิน


นางสุจิตรา  เมฆเวียน


ว่าที่ ร.ต. หญิงจิดาภา  เมธากุล


นางสาวปิยะชนก  นามทอน


นายเชิดชาย  สารจันทร์


นางสาวลภัสพร  โคตรโสภา


นายปัณณทัต  วลาบูรณ์


นายสมพร  พ่อเพียโคตร


นางสาวไพเราะ  คณะพูล


นางสาวมานิดา  พูลวงษ์


นางสาวธันยภรณ์  วงษ์ษา


นางสาวรุจิลักษณ์  ปัทมนาวิน


นางสาวอำพร  ศรีครินทร์


นายธีรยุทธ์  นิจสุข


นายพิสุทธิ์  เฮมสกุล


นางสาวสุพรรษา  โพธิมณี

นางสาวนุสรา  พึ่งนุสนธ์