• 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี
  • (039) 311225 ,324650
  • siyanuson@siya.ac.th

วิสัยทัศน์

โรงเรียนศรียานุสรณ์ เป็นสถานศึกษาที่สร้างสรรค์คนดี

มีปัญญา รู้คุณค่าความเป็นไทย