• 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี
  • (039) 311225 ,324650
  • siyanuson@siya.ac.th

วิสัยทัศน์

โรงเรียนศรียานุสรณ์

โรงเรียนศรียานุสรณ์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทั่วถึง บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม