งานวิชาการ

- แบบประเมินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์ ที่นี่

- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูชาวต่างชาติ(The Evaluation of Satisfaction in Teaching and Learning Management of Foreign Teachers toward Students) ที่นี่

More