ข่าวจากกลุ่มงาน...

กลุ่มบริหารวิชาการ


   

กลุ่มบริหารงบประมาณ
ประกาศสอบราคา
- [2560-06-12]ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถ ดังนี้ 1 2 3
 -  [2560-06-29]ประกาศสอบราคาฯ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาร  ประกาศ รายละเอียด

 
   
กลุ่มบริหารงานบุคคล

===ข่าวสำหรับคุณครู===
- แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ที่นี่
- การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบ e-Filing  ที่นี่

===ข่าวทั่วไป===
- [7-11-59] เกณฑ์และแบบบันทึกข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559
คลิกที่นี่ 1 2

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  งานแนะแนว
  ********************
  New! ดล.2.1.3.SDQนักเรียน คลิกที่นี่
  New! ดล.2.1.2SDQผู้ปกครอง คลิกที่นี่
  New! ดล.2.1.1SDQครู คลิกที่นี่
  เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ[เพิ่มเติม 16-06-60] คลิกที่นี่
  แบบวัดความถนัดทางอาชีพ ที่นี่

  *******************


    

  งานห้องสมุด
  -  
  -  
    
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  - แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม คลิกที่นี่
  -   สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม คลิกที่นี่

  ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต