• 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี
  • (039) 311225 ,324650
  • siyanuson@siya.ac.th

คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
              นายประชง วัฒนชัย โทรศัพท์ 081-6641749 
              วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ค.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา
              ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม  2558 จนถึงปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ
              นายสมหมาย โอภาษี  โทรศัพท์ 084-3626079  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
              นายกฤตภัค  จันทเหี้ยม โทรศัพท์ 090-5059005  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก (PH.D.)

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
              นายสมเดช  พยัคฆ์สังข์ โทรศัพท์ 039-311225  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.)

กลุ่มบริหารงบประมาณ
              นางสาวสุมาลี  นิตย์จินต์ โทรศัพท์ 080-0126868 
              e-mail Sumalee_6868@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.)