mobirise.com

กำหนดการรับสมัครนักเรียน

นักเรียนต้องกรอกข้อมูลการสมัครทางเว็บไซต์ระบบสมัครเรียนของโรงเรียน

แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัคร เพื่อนำมายื่นสมัคร ในวันเวลาที่กำหนด

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลการสมัครเรียน