Mobirise Site Generator

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
นักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ (สำคัญ)

กรุณาอ่านรายละเอียด

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
นักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน
ที่ผ่านการสอบคัดเลือก(แบ่งตามห้องเรียน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ (สำคัญ)

กรุณาอ่านรายละเอียด

กำหนดการรับสมัครนักเรียน

นักเรียนต้องกรอกข้อมูลการสมัครทางเว็บไซต์ระบบสมัครเรียนของโรงเรียน

แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัคร เพื่อนำมายื่นสมัคร ในวันเวลาที่กำหนด