เกี่ยวกับกลุ่มสาระ 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลจำนวนคาบสอน
 
โครงสร้างหลักสูตร
  บุคคลากรแยกตามสาขา
สาขาชีววิทยา
สาขาเคมี
สาขาฟิสิกส์
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาโลกและดาราศาสตร์
  ผลการพัฒนาคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลทดสอบระดับชาติ(O-net)
ผลทดสอบระดับท้องถิ่น(Las)
ผลการประเมินคุณลักษณะ
ผลการประเมิน คิด วิเคราะห์
เกียรติภูมิกลุ่มสาระ
งานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาบุคลากร
สื่อ/นวัตกรรม
 
 
จำนวนคาบสอน
 
 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553


ชื่อ-สกุล

วิชาที่สอน

ระดับชั้น

จำนวนคาบ

รวม

1.ครูบุษยา        บำเพ็ญทาน

1.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2.วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1

ม.1
ม.1

15
3

18

2.ครูใกล้รุ่ง       เจิมสุวรรณ

1.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2.วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1

ม.1
ม.2

15
2

17

3.ครูอัจฉรา       แสงวงค์

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ม.2

18

18

4.ครูสรณ์ธันย์   ผลประพฤติ

1.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2.เคมี

ม.2
ม.5

16
2

18

5.ครูวาสนา      โอชนานนท์

1.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2.วิทยาศาสตร์อาหารและยา

ม.3
ม.3

12
5

17

6.ครูธนูน้อย      วิสุทธิ์

1.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2.วิทยาศาสตร์อาหารและยา

ม.3
ม.3

15
5

20

7.ครูนฤมล       ปักการะโถ

1.เคมี
2.วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1

ม.5
ม.2

15
2

17

8.ครูสุนิษฐา     สิตาธรรม

1.เคมี
2.วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1

ม.6
ม.2

12
4

16

9.ครูสมศรี      มากมี

1.เคมี
2.วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1

ม.4
ม.2

15
2

18

10.ครูอุษา        ภิบาลวงศ์

1.เคมีพื้นฐาน
2.เคมี
3.เทคนิคปฏิบัติการ

ม.4
ม.6
ม.4

6
9
1

16

11.ครูศิรดา       พรมเทพ

1.ชีววิทยาพื้นฐาน
2.โครงงาน

ม.4
ม.6

15
2

17

12.ครูพิชิต        สุดโต

1.ชีววิทยาพื้นฐาน(ศิลป์)
2.ชีววิทยา 4
3.เทคนิคปฏิบัติการ

ม.5
ม.6
ม.4

9
9
1

19

13.ครูจันทิมา    ภูครองตา

1.วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1
2.ชีววิทยาพื้นฐาน(ศิลป์)

ม.1
ม.5

6
15

21

 

ชื่อ-สกุล

วิชาที่สอน

ระดับชั้น

จำนวนคาบ

รวม

14.ครูเกศิณี       เดชสังข์

1.ชีววิทยา 2
2.วิทย์(เพิ่มเติม)

ม.5
ม.2

15
3

18

15.ครูชื่นสุข     ศักดิ์ประชาวุฒิ

1.ชีวิวิทยา 4
2.ชีววิทยา 2

ม.6
ม.5

12
6

18

16.ครูนิตยา       สุวจิตตานนท์

ฟิสิกส์ 3

ม.5

16

16

17.ครูสุวิทย์       เจริญวัย

ฟิสิกส์ 3

ม.5

16

16

18.ครูวาสนา      พันธษา

1.ฟิสิกส์พื้นฐาน
2.ฟิสิกส์ 5

ม.4
ม.6

12
8

20

19.ครูภัทรพงษ์  โรจน์สวัสดิ์สุข

1.ฟิสิกส์พื้นฐาน
2.ฟิสิกส์เพิ่มเติม

ม.4
ม.4

12
4

16

20.ครูชาญ          เถาวันนี

1.ฟิสิกส์ 5
2.วิจัย

ม.6
ม.5

12
3

15

21.ครูอุบลวรรณ  สัจจาสัย

1.ฟิสิกส์ 5
2.ฟิสิกส์พื้นฐาน(ศิลป์)

ม.6
ม.6

8
10

18

22.ครูจรีรัตน์     เจริญสรรพพืช

1.ดาราศาสตร์
2.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ม.4
ม.1

12
3

15

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553

ชื่อ-สกุล

วิชาที่สอน

ระดับชั้น

จำนวนคาบ

รวม

1.ครูบุษยา        บำเพ็ญทาน

1.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
2.วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 2

ม.1
ม.1

15
2

17

2.ครูใกล้รุ่ง       เจิมสุวรรณ

1.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
2.โครงงานวิทยาศาสตร์ 1

ม.1
ม.2

15
2

17

3.ครูสรณ์ธันย์    ผลประพฤติ

1.วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4
2.โครงงานวิทยาศาสตร์ 1

ม.2
ม.2

3
6

9

4.ครูวาสนา         โอชนานนท์

1.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
2.วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6

ม.3
ม.3

15
2

17

5.ครูธนูน้อย         วิสุทธิ์

1.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
2.วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6

ม.3
ม.3

15
5

20

6.ครูจักรินทร์       บ้านเนิน

1.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ฟิสิกส์ 2)
2.เทคนิคปฏิบัติการ 2

ม.4
ม.4

16
2

18

7.ครูนฤมล          ปักการะโถ

1.เคมีเพิ่มเติม 3
2.โครงงานวิทยาศาสตร์ 1

ม.5
ม.2

15
2

17

8.ครูสุนิษฐา        สิตาธรรม

1.เคมีเพิ่มเติม 3
2.เคมีเพิ่มเติม 5

ม.5
ม.6

6
9

15

9.ครูสมศรี            มากมี

1.เคมีเพิ่มเติม 1
2.โครงงานวิทยาศาสตร์ 1

ม.4
ม.2

15
2

17

10.ครูอุษา              ภิบาลวงษ์

1.เคมีเพิ่มเติม 1
2.เคมีเพิ่มเติม 5

ม.4
ม.6

6
12

18

11.ครูพิชิต           สุดโต

1.ชีววิทยาเพิ่มเติม 1
2.ชีววิทยาเพิ่มเติม 5

ม.4
ม.6

9
9

18

12.ครูจันทิมา       ภูครองตา

1.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
2.วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2

ม.2
ม.1

12
8

20

13.ครูเกศิณี          เดชสังข์

1.ชีววิทยาเพิ่มเติม 1
2.ชีววิทยาเพิ่มเติม 3

ม.4
ม.5

3
15

18

14.ครูชื่นสุข         ศักดิ์ประชาวุฒิ

1.ชีววิทยาเพิ่มเติม 3
2.ชีววิทยาเพิ่มเติม 5

ม.5
ม.6

6
12

18

ชื่อ-สกุล

วิชาที่สอน

ระดับชั้น

จำนวนคาบ

รวม

15.ครูนิตยา          สุวจิตตานนท์  

1.ฟิสิกส์ 3
2.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6

ม.5
ม.6

8
4

12

16.ครูสุวิทย์         เจริญวัย

ฟิสิกส์ 3

ม.5

16

16

17.ครูวาสนา       พันธษา

1.ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1
2.ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5

ม.4
ม.6

12
8

20

18.ครูภัทรพงษ์     โรจน์สวัสดิ์สุข

1.ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1

ม.4

16

16

19.ครูชาญ             เถาวันนี

1.โครงงาน 1
2.ฟิสิกส์ 3
3.ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5

ม.5
ม.5
ม.6

2
4
12

18

20.ครูปรียานุช       นิยมชาติ

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4

ม.2

18

18

21.ครูอุบลวรรณ     สัจจาสัย

1.ฟิสิกส์เพิ่มเติม
2.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6

ม.4
ม.6

8
10

18

22.ครูจรีรัตน์           เจริญสรรพพืช

1.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
2.ดาราศาสตร์เพิ่มเติม 1

ม.1
ม.4

3
12

15

23ครูจักรกฤษณ์     วรรณพยัญ

1.ชีววิทยาเพิ่มเติม 1
2.ดาราศาสตร์เพิ่มเติม 1

ม.4
ม.4

9
9

18

Copyright (C) 2004. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
เลขที่ 1 หมู่ 3 ถนนศรียานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี . 22000
Tel : 039-311225 ต่อ 113