make a website for free


 

วิสัยทัศน์/หลักการ/จุดหมาย

วิสัยทัศน์

"ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รู้คุณค่าของภูมิปัญญาไทย"

หลักการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับสากล

2. เป็นหลักสูตรการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและกระบวนการการจัดการเรียนรู้

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง

6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนการเรียนรู้ และประสบการณ์ในโอกาสต่อไป

จุดหมาย

1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์โลก

2. ผู้เรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ผู้เรียนรู้คุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

4. ผู้เรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์จะมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์เหมาะสมกับสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และรู้คุณค่าของภูมิปัญญาไทย